Tel: 0272 213 13 56
Yönetmelikler
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmelik